W dniu 14 marca 1945r. Rada Ministrów   uchwaliła tymczasowy podział Ziem

Odzyskanych -podzielono je na Okręgi/Województwa/ i Obwody/Powiaty/. Nasz

region koszaliński znalazł się w Okręgu Zachodniopomorskim.

Pełnomocnikiem Rządu na ten Okręg został Pan Leonard Borkowicz  jako organizator

i kierownik władzy wojewódzkiej. Siedzibą władz wojewódzkich został Szczecin i tam

w maju 1945r. ulokował się Pełnomocnik Rządu. Jednak ze względu na niejasną

przynależność miasta do Polski -/ w Jałcie Wielka Trójka ustaliła, że granica przebiegać

będzie na Odrze, a Szczecin leży na jej lewym brzegu/  sprawę tę na wyraźne żądanie

Józefa Stalina skorygowano i oficjalnie Szczecin dopiero dniu 5 lipca 1945r. został

przejęty przez Polaków /.

 


Stąd też  urząd Pełnomocnika ulokował się w Koszalinie w budynku niemieckiej Rejencji

/dzisiaj ul. Wł. Andersa 34/ i dopiero w lutym 1946r. władze wojewódzkie przeniosły się

do Szczecina.

Utworzenie województwa koszalińskiego W dniu 21.06.1950r. Uchwała Rady

Ministrów postanowiła o utworzeniu koszalińskiego powiatu miejskiego.

W dniu 28 czerwca 1950r. Sejm uchwalił ostateczny podział Ziem Odzyskanych

i podzielił Polskę na 17 województw. Siedzibą Wojewody Koszalińskiego został

Koszalin – jako historyczna od 1816r. siedziba władz Prezydenta Rejencji

Koszalińskiej. Do siedziby Urzędu Wojewody aspirowały nadto Słupsk i Szczecinek

– Słupsk był mniej zniszczony, ale położony zbyt niecentralnie, Szczecinek

położony najbardziej centralnie z promieniście rozłożoną siecią dróg bitych i linii

kolejowych, ale brakowało gmachów na siedzibę władz/.

Zgodnie z nową regulacją sejmową wprowadzono kolegialne organy administracji

państwowej. W dniu 11 lipca 1950r. zwołano w Koszalinie inauguracyjną sesję

Wojewódzkiej Rady Narodowej na której obecny był wicepremier Aleksander

Zawadzki i od tego dnia datujemy funkcjonowanie urzędów wojewódzkich

– najpierw kolegialnych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej

/z Przewodniczącym/, a na podstawie Ustawy Sejmowej z 22 listopada 1973r.

ustanowiono nowy układ administracji państwa

w województwach utworzono Urząd Wojewody .

Przedstawiam skład personalny władz:

 

Nazwisko i imię

Funkcja

Od dnia

Do dnia

Kołodziejczyk Henryk

Przewodniczący

11.07.1950

24.05.1951

Kukulski Leon

Z-ca przew.

11.07.1950

24.05.1951

Jermakowicz Władysław

Z-ca przew.

11.07.1950

24.05.1951

Czechowicz Władysław

Sekretarz

11.07.1950

29.08.1952

 

 

 

 

Musiał  Jan

Przewodniczący

25.05.1951

26.07.1953

Niewiadomski Feliks

Z-ca

26.06.1952

26.07.1953

Michałowska Kazimiera

Z-ca

26.06.1952

14.12.1956

Kawiak Jan

Z-ca

28.11.1952

14.03.1956

Pondo Henryk

Sekretarz

30.08.1952

14.03.1956

 

 

 

 

Szczęśniak  Józef

Przewodniczący

27.07.1953

21.04.1955

Michałowska Kazimiera

Z-ca

26.06.1952

14.12.1956

Kawiak Jan

Z-ca

28.11.1952

14.03.1956

Pondo Henryk

Sekretarz

30.08.1952

14.03.1956

 

 

 

 

Grochalski Franciszek

Przewodniczący

22.04.1955

14.03.1956

Michałowska Kazimiera

Z-ca

26.06.1952

14.12.1956

Kawiak Jan

Z-ca

28.11.1952

18.09.1968

Bajsarowicz Józef

Z-ca

22.04.1955

11.12.1957

Wróblewski Zdzisław

Z-ca

20.05.1955

14.03.1956

Pondo Henryk

Sekretarz

30.08.1952

14.03.1956

 

 

 

 

Kawiak Jan

Przewodniczący

15.03.1956

11.12.1957

Bajsarowicz Józef

Z-ca

22.04.1955

11.12.1957

Pernal Jan

Z-ca

15.03.1956

11.12.1957

Piwowarczyk Stanisław

Z-ca

05.06.1957

24.11.1973

Zieliński Władysław

Sekretarz

15.03.1956

09.06.1958

 

 

 

 

Inż.Tomal Zdzisław

Przewodniczący

12.12.1957

26.07.1966

Piwowarczyk Stanisław

Z-ca

05.06.1957

24.11.1972

Rzucidło Maria

Z-ca

03.03.1958

30.05.1961

Stolarczyk Stefan

Z-ca

10.09.1958

30.05.1962

Kaczmarek Tadeusz

Z-ca

05.12.1958

24.02.1961

Jabłoński Jan

Z-ca

25.02.1961

19.09.1968

Kobryń Józef

Z-ca

31.05.1961

26.07.1966

Cieślak Klemens

Z-ca

31.05.1961

24.04.1970

Szkopiak Damazy

Z-ca

31.08.1965

24.11.1975

Zieliński Władysław

Sekretarz

15.03.1956

09.06.1958

Piwowarczyk Stanisław

Sekretarz

10.06.1958

24.11.1973

 

 

 

 

Makowski Tadeusz

Przewodniczący

27.07.1966

19.09.1968

Jabłoński Jan

Z-ca

25.02.1961

19.09.1968

Cieślak Klemens

Z-ca

31.08.1965

24.04.1970

Szkopiak Damazy

Z-ca

31.08.1965

24.11.1975

Piwowarczyk Stanisław

Sekretarz

05.06.1957

24.11.1973

 

 

 

 

Gelger Wacław

Przewodniczący

20.09.1968

24.11.1972

Cieślak Klemens

Z-ca

31.05.1961

24.04.1970

Szkopiak Damazy

Z-ca

31.08.1965

24.11.1975

Urbanowicz Jan

Z-ca

03.06.1970

15.03.1971

Zdrojewska Barbara

Z-ca

14.07.1971

31.12.1973

Kruszyński Henryk

Z-ca

05.06.1972

31.03.1975

Piwowarczyk Stanisław

Sekretarz

05.06.1957

24.11.1973

 

 

 

 

Mach Stanisław

Przewodniczący

25.11.1972

24.11.1973

Szkopiak Damazy

Z-ca

31.08.1965

24.11.1975

Zdrojewska Barbara

Z-ca

14.07.1971

31.12.1973

Kruszyński Henryk

Z-ca

05.06.1972

31.03.1975

Stępień Jan

Z-ca

15.07.1972

31.03.1975

Piwowarczyk Stanisław

Sekretarz

05.06.1957

24.11.1973

 

 

 

Mach Stanisław

Wojewoda

25.11.1973

31.03.1975

Szkopiak Damazy

Wicewojewoda

31.08.1965

24.11.1975

Kruszyński Henryk

Wicewojewoda

05.06.1972

31.03.1975

Stępień Jan

Wicewojewoda

25.11.1973

31.03.1975

Galik Tadeusz

Wicewojewoda

25.11.1972

31.05.1981

 

 

 

 

Urbanowicz Jan

Wojewoda

01.04.1975

12.12.1981

Galik Tadeusz

Wicewojewoda

24.11.1972

31.05.1981

Szymański Ewaryst

Wicewojewoda

01.06.1975

30.04.1982

Czerwiński Marian

Wicewojewoda

01.06.1976

31.01.1990

Szemberska Anna

Wicewojewoda

20.04.1972

30.06.1987

 

 

 

 

Mazurkiewicz Zdzisław

Wojewoda

13.12.1981

19.07.1986

Czerwiński Marian

Wicewojewoda

01.06.1976

31.01.1990

Marchewka Stefan

Wicewojewoda

01.05.1982

31.01.1991

Szemberska Anna

Wicewojewoda

20.04.1972

30.06.1987

 

 

 

 

Czayka Jacek

Wojewoda

20.07.1986

25.06.1990

Czerwiński Marian

Wicewojewoda

01.06.1976

31.01.1990

Marchewka Stefan

Wicewojewoda

01.05.1982

31.01.1991

Boczkowski Zygmunt

Wicewojewoda

01.08.1989

31.01.1990

Pacjan Henryk

Wicewojewoda

01.07.1989

31.01.1991

 

 

 

 

Socha Stanisław

Wojewoda

26.06.1990

09.03.1994

Lesiński A. Jacek

Wicewojewoda

16.07.1990

31.08.1992

Klim Franciszek

Wicewojewoda

01.06.1992

30.09.1992

Sarnowska Alicja

Wicewojewoda

23.11.1992

30.06.1994

 

 

 

 

Mokrzycki Jerzy

Wojewoda

10.03.1994

26.02.1998

Kilian Bolesław

Wicewojewoda

10.03.1994

26.02.1998

 

 

Sztark G. Anna

Wojewoda

27.02.1998

31.12.1998

Husejko Władysław

Wicewojewoda

27.02.1998

31.12.1998

 

 

 

 

Niestety z dniem 31 grudnia 1998r. zlikwidowano województwo koszalińskie – nie było woli politycznej aby je

utrzymać bądź później reaktywować mimo iż pod kierownictwem dr Eugeniusza Żubera zebrano 150.000

głosów z dawnego województwa koszalińskiego i słupskiego – za utworzeniem Województwa  Środkowo-

pomorskiego. Żadna z partii rządzącej nie zabrała się do realizacji tej obywatelskiej idei. Koszalin 2006r.

Opracował:   Józef Maciej Sprutta Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Koszalina