Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)

Herby Koszalina

Herby miejskie powstawały od połowy XIV wieku...

więcej

Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina

 

obchodzi jubileusz 20-lecia. W  ramach SPK funkcjonuje:

więcej

STATUT PDF Drukuj Email
O nas - Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KOSZALINA


I. NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA STOWARZYSZENIA

§ 1

Towarzystwo nosi nazwę ' STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KOSZALINA - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO'. Jest dobrowolnym, samorządnym i niezależnym zrzeszeniem członków mającym prawo wypowiadania się w sprawach publicznych.§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest  teren całego kraju oraz zagranica.

§ 3

Stowarzyszenie ma siedzibę w Koszalinie.

§ 4


 

 1. Stowarzyszenie może używać własnego znaku.
 2. Wzór znaku określi Zarząd.


§ 5

Stowarzyszenie reprezentuje zrzeszonych w nim członków i czytelników wydawnictw.

II. CELE I DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 6


1. Celem Stowarzyszenia jest:

 • inspirowanie i organizowanie działalności społecznej, gospodarczej, samorządowej, naukowej, popularyzatorskiej, kulturalnej, sportowej, turystycznej, ochrony zabytków i środowiska naturalnego, reklamy i wydawnictwa czasopism, książek i innych publikacji prezentujących dorobek i twórczość mieszkańców Koszalina
 • wyrażanie wobec władz miejskich, instytucji, związków i organizacji potrzeb i opinii mieszkańców miasta,
 • udzielanie pomocy pionierom Koszalina i ich rodzinom, a szczególnie niepełnosprawnym i chorym wymagającym opieki,
 • prowadzenie działalności na rzecz ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego - słowiańskiego, polskiego, niemieckiego i innych nacji zamieszkujących Pomorze,
 • pielęgnowanie tradycji słowiańskiej na Pomorzu,
 • działanie na rzecz integracji europejskiej - szczególnie w wymiarze kontaktów z dawnymi mieszkańcami niemieckiego Koszalina  współpraca z ich organizacjami w celu poznania historii miasta i regionu,
 • poznanie osób i rodów zasłużonych dla miasta,
 • współdziałanie z innymi  organizacjami pozarządowymi, w tym szczególnie ze 'Wspólnotą Polską', Koszalińskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym oraz organizacjami zagranicznymi.
 • promocja ludzi i miasta w kraju i za granicą w tym utrzymywanie kontaktów z byłymi mieszkańcami Koszalina /różnych narodowości/, którzy wyjechali do innych miast i za granicę.


2. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez :

22.11.Z - wydawanie książek,
22.12.Z - wydawanie gazet,

22.13.Z - wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych  

73.20.F - prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie archeologii i historii,

74.40.Z - reklama - projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych, dystrybucja i doręczanie prospektów i próbek reklamowych/,

75.12.Z -kierowanie w zakresie działalności społecznej /zapewnienie świadczeń kulturalnych, rekreacyjnych, związaną z ochroną zdrowia profilaktyką, mających na celu ochronę środowiska naturalnego, związaną z budownictwem mieszkaniowym /,

85.32.D -pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania niesienie pomocy osobom w   trudnej sytuacji materialnej, odwiedzanie osób starych

91.33.Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana / poprawa sytuacji grupy społecznej- pionierzy Koszalina, tworzenie klubów i bractw/,

92.31.F   - działalność domów i ośrodków kultury,

93.05.Z - pozostała działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana/badania genealogiczne/.

3. Działalność opiekuńcza Stowarzyszenia prowadzona jest przede wszystkim na rzecz  seniorów -mieszkańców miasta i regionu, a  szczególnie pionierów  osób osiedlonych  i urodzonych w Koszalinie do 1950r. i ich rodzinom.

4. Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może prowadzić  samodzielną działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych, może uczestniczyć w fundacjach, spółkach oraz w innych przedsięwzięciach gospodarczych.

5. Stowarzyszenie wydaje czasopismo "KOSZALIN" zarejestrowane zgodnie z odrębnie obowiązującymi przepisami.

6. Stowarzyszenie może powoływać bractwa, sekcje i kluby problemowe -doraźne bądź stałe  w tym przed wszystkim Krajowe Bractwo Literackie, Klub Pioniera Miasta Koszalina oraz Klub Historii Miasta.

§ 7


Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działającym w kraju i poza jego granicami.

§ 8


Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w statutach jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych. których Polska jest stroną.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9


1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, prawnych  wspierających i honorowych,

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna mająca ukończone  18 lat i składająca akces do Stowarzyszenia, przestrzegająca statut, posiadająca zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych.

3. Członkiem prawnym wspierającym Stowarzyszenie może  być instytucja,

towarzystwo, fundacja, podmiot gospodarczy, które deklarują działania i świadczenia na rzecz Stowarzyszenia, akceptują statut i wspierają zadania programowe.

4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie  zasłużona dla realizacji, popularyzacji i osiągania celów  ujętych w § 5. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia. Członek honorowy ma prawo członka zwyczajnego,  zwolniony jest z uiszczania składek członkowskich.

5. Członkiem Stowarzyszenia może być cudzoziemiec bez względu na jego  miejsce  zamieszkania.

§ 10

1. Członek zwyczajny ma prawo wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia. korzystać z pomocy i imprez Stowarzyszenia, zgłaszać wnioski i propozycje do programu działania Stowarzyszenia oraz używać symboli Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek aktywnie uczestniczyć w  realizacji zadań statutowych i programów działania Stowarzyszenia oraz opłacić  składki członkowskie. Wysokość składki członkowskiej oraz  terminarz jej opłacania ustala Zarząd Stowarzyszenia.

§ 11

1. Członkowie zwyczajni przyjmowani są przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie  wypełnionej deklaracji członkowskiej.

2. Członkostwo Stowarzyszenia wygasa :

2.l. przez złożenie oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia

2.2. na mocy decyzji Zarządu / np. brak aktywności, nie opłacanie składek, szkodzenie Stowarzyszeniu /

2.3. z chwilą utraty zdolności do czynności prawnych

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 12

1. Władzami Stowarzyszenia są :

 • Walne zebranie członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.


2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, wybór władz odbywa się w głosowaniu  jawnym, chyba, że zostanie uchwalony tryb tajny,

3. Uchwały, postanowienia, decyzje władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków tych władz. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos  przewodniczącego danej władzy Stowarzyszenia.   

V. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 13


1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebrania Członków są zwyczajne i nadzwyczajne:

 • zwyczajne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co cztery lata z powiadomieniem członków najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym  terminem,
 • w pozostałych latach, w okresie kadencji zwoływane jest doroczne zwyczajne zebranie sprawozdawcze,
 • nadzwyczajne mogą być zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej, oraz na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebranie nadzwyczajne Zarząd zwołuje nie później niż w ciągu 2 miesięcy od wpłynięcia wniosku.

3. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością  głosów. W pierwszym terminie wymagana jest obecność przynajmniej połowa liczba członków, w drugim terminie /w 30 minut po pierwszym/faktyczna obecność na Zebraniu.

§ 14

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy :

 • podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 • ustalenie głównych kierunków i programów działalności Stowarzyszenia
 • wybór - Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 • nadawanie członkostwa honorowego.
 • rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 • podejmowanie uchwał o udzielaniu absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • podejmowanie uchwał o różnych sprawach dotyczących Stowarzyszenia,
 • zatwierdzanie struktur organizacyjnych Stowarzyszenia.

VI. ZARZĄD

§ 15

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz,

1.1 Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Członek Zarządu składa w tej sprawie oświadczenie o treści określonej przez ustawę.

2. Zarząd składa się z 6 - 12 osób,

3. Zarząd wybiera spośród członków Zarządu : 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika,

4. Zarząd odbywa swoje posiedzenia przynajmniej raz na kwartał,

5. Pracą Zarządu kieruje i przewodniczy na posiedzeniach Prezes, w razie potrzeby wiceprezes lub sekretarz Zarządu.

6. Stowarzyszenie i Zarząd reprezentuje na zewnątrz  Prezes bądź Wiceprezes.

7. Urzędujący członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie. Wynagrodzenie ustala i przyznaje Zarząd.

8. W pracach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym: członek Komisji Rewizyjnej, przewodniczący sekcji, klubów i bractw.

9. Zarząd pracuje na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Pracy.

10. Do kompetencji Zarządu należy :

 • zwoływanie Walnego Zebrania członków i przygotowanie porządku obrad,
 • realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.
 • przedstawienie sprawozdań z okresowej działalności Stowarzyszenia
 • przyjmowanie i skreślanie członkostwa w Stowarzyszeniu,
 • zarządzanie majątkiem i podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia,
 • organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia,
 • w miarę możliwości i potrzeb zatrudnianie i zwalnianie pracowników administracyjnych i obsługi oraz wolontariuszy.


VII.  KOMISJA REWIZYJNA

§ 16

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z 3 do 5 członków.

1.1. Komisja rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji:

- nie mogą być członkami zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
- nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

- mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w komisji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Członek Komisji składa w tej sprawie oświadczenie o treści określonej przez ustawę.2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i sekretarza.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

 • kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz w roku w tym szczególnie realizację zadań zleconych z tytułu posiadania statusu organizacji pożytku publicznego,
 • występowanie do Zarządu z wnioskami i zaleceniami,
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań, przedstawianie wniosków w tym o udzielanie absolutorium Zarządowi.

VIII. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 17

1. Do realizacji swoich celów Stowarzyszenie może posiadać majątek  ruchomy i nieruchomy, tworzyć fundusze, lokować środki pieniężne, nabywać i zbywać akcje   - papiery wartościowe itp.

2. Stowarzyszenie uzyskuje majątek z :

 • składek członkowskich oraz świadczeń członków prawnych -wspierających,
 • dochodów uzyskiwanych z działalności własnej, w szczególności z organizacji imprez. szkoleń, wykładów, wydawnictw, wystaw, konkursów, sprzedaży pamiątek itp.
 • dotacji, subwencji,
 • nawiązek sądowych,
 • darowizn i wpłat na konto od osób fizycznych i prawnych krajowych lub zagranicznych.
 • dochodów z działalności gospodarczej jeśli Stowarzyszenie takie podejmie na podstawie odrębnych przepisów.

3. Niedopuszczalne jest:

 • udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ?osobami bliskimi?,
 • przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 • zakupywanie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

4. Do ważności pism i dokumentów w sprawach majątkowych wymagane  są podpisy dwóch członków Zarządu spośród funkcyjnych / prezes, wiceprezes, sekretarz,  skarbnik/.

5. Dla ważności dokumentów składanych do Krajowego Rejestru Sądowego wymagane  są podpisy dwóch członków Zarządu spośród funkcyjnych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18


1. Zmiany niniejszego statutu może dokonać Walne Zebranie Członków,

2. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego  Zebrania Członków lub Sądu rejestrującego Stowarzyszenie

§ 19


W sprawach nieuregulowanych w statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - prawo o stowarzyszeniach / Dz. U. Nr 20, poz. 104/ z późniejszymi zmianami oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96,poz.873 z późn. zmianami/.

§ 20


1. Statut  uchwalono  na zebraniu członków założycieli, które odbyło się dnia 3.10.1994r. - lista założycieli w załączniku.

2. Statut wchodzi w życie po zarejestrowaniu w Sądzie Wojewódzkim w Koszalinie.

3.Na podstawie niniejszego statutu zarejestrowano Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina w dniu 16 grudnia 1994 r., sygn. akt I 1Ns Rej St 65/94 i wpisano

do rejestru pod poz. 373.

4.W dniu 27.03.2002r. Stowarzyszenie wpisane zostało do Krajowego Rejestru  Sądowego Numer KRS 0000102990.

5.W dniu 27 marca 2004r. Walne Zebranie Członków uchwaliło zmiany do  Statutu i niniejszą jego  wersję.

6.W dniu 27 czerwca 2011r. Walne Zebranie Członków uchwaliło zmiany do Statutu i niniejszą jego wersję.

 
wszystkie prawa zastrzeżone :www.przyjaciele.koszalin.pl
projekt i wykonanie: