Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)

Herby Koszalina

Herby miejskie powstawały od połowy XIV wieku...

więcej

Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina

 

obchodzi jubileusz 20-lecia. W  ramach SPK funkcjonuje:

więcej

X Walne PDF Drukuj Email

Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2013 rok.

 

 1. I. DANE NA TEMAT ORGANIZACJI

 

1) pełna nazwa   Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina

2) forma prawna stowarzyszenie

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym

KRS 0000 102 990

Data wpisu do Rejestru 27.03.2002r.

4) Data utworzenia 25.05.1994r.

Data przyznania statusu OPP – 10.08.2004r.

5) nr NIP 669-21-49-944 nr REGON 330 522 958

6) dokładny adres: miejscowość 75-604 Koszalin ul. Zwycięstwa 137-139

7) tel. 094 346 02 09 faks 094 346 02 09

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. http:// www.przyjaciele.koszalin.pl


 

8) nazwa banku i numer rachunku:

Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Nr 40 8566 0003 0600 3485 5005 0001

PKO BP SA I O/Koszalin Nr 24 1020 2791 0000 7402 0008 6298

9) nazwiska i imiona członków Zarządu Stowarzyszenia

Józef Sprutta –prezes ,  Janina Stolc – wiceprezes, Alicja Leitgeber-Miziołek –wiceprezes,

Jadwiga Chapat -sekretarz, Małgorzata Korczak – skarbnik, Wojciech Grobelski-członek, Zenon Kasprzak – członek, Wacław Nowicki- członek , Lesław Mytnik – przewodniczący Klubu Pioniera.

 

10) przedmiot działalności statutowej:

a) działalność statutowa nieodpłatna

 

1. Celem Stowarzyszenia jest m.in.:

 • inspirowanie i organizowanie działalności społecznej, gospodarczej, samorządowej, naukowej, popularyzatorskiej, kulturalnej, sportowej, turystycznej, ochrony zabytków i środowiska naturalnego, reklamy i wydawnictwa czasopism, książek i innych publikacji prezentujących dorobek i twórczość mieszkańców Koszalina
 • wyrażanie wobec władz miejskich, instytucji, związków i organizacji potrzeb i opinii mieszkańców miasta,
 • udzielanie pomocy pionierom Koszalina i ich rodzinom, a szczególnie niepełnosprawnym i chorym wymagającym opieki,
 • prowadzenie działalności na rzecz ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego – słowiańskiego, polskiego, niemieckiego i innych nacji zamieszkujących Pomorze,
 • pielęgnowanie tradycji słowiańskiej na Pomorzu,
 • działanie na rzecz integracji europejskiej – szczególnie w wymiarze kontaktów z dawnymi mieszkańcami niemieckiego Koszalina – współpraca z ich organizacjami w celu poznania historii miasta i regionu,

 

 • współdziałanie z innymi  organizacjami pozarządowymi,
 • promocja ludzi i miasta w kraju i za granicą w tym utrzymywanie kontaktów z byłymi mieszkańcami Koszalina /różnych narodowości/, którzy wyjechali do innych miast i za granicę.

2. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez m.in.:

22.11.Z - wydawanie książek,

22.13.Z - wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,

75.12.Z -kierowanie w zakresie działalności społecznej /zapewnienie świadczeń

kulturalnych, rekreacyjnych, związaną z ochroną zdrowia i profilaktyką, mających

na celu ochronę środowiska naturalnego /,

85.32.D -pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania/ niesienie

pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej, odwiedzanie osób starych/,

91.33.Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej

niesklasyfikowana poprawa sytuacji grupy społecznej- pionierzy / Koszalina,

tworzenie klubów i bractw/,

93.05.Z -pozostała działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana

/badania genealogiczne/.

3. Działalność opiekuńcza Stowarzyszenia prowadzona jest przede wszystkim

na  rzecz  seniorów -mieszkańców miasta i regionu, a szczególnie pionierów

– osób osiedlonych  i urodzonych w Koszalinie do 1950r. i ich rodzinom.

 

, b) działalność statutowa odpłatna

Nie prowadzimy

 

 

II .S P R A W O Z D A N I E  z  D Z I A Ł A L N O Ś C I    w roku 2013

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina ukończyło dziewiętnasty rok swojego działania.

Prowadzimy działalność statutową - przede wszystkim w kierunkach:

 

 

 1. Klub Historii Miasta

 

Klubem kieruje ppłk dr Wojciech Grobelski z udziałem dr.  Zygmunta Wujka oraz  Prof. dr hab. Adama Wirskiego.

Członkowie SPK docierają do szkół i placówek oświatowych z informacjami i prelekcjami – nieodpłatnie oczywiście m.in. Uniwersytet III Wieku w Politechnice Koszalińskiej.

Niezastąpionym propagatorem dziejów miasta jest nasz członek Lech Fabiańczyk zarówno na łamach prasy koszalińskiej jak i na taśmie filmowej. Szukamy wspólnych tematów i zagadek do rozwiązania /jedną  z nich to podziemia koszalińskie, pomniki koszalińskie, zegary koszalińskie, windy koszalińskie/.

Kontynuowana współpraca z Telewizją Kablową Koszalin pozwoliła na poszerzenie form naszego działania także na tak nośną płaszczyznę informacyjną. Powstał film „Cmentarze koszalińskie” – prezentowany na naszym Portalu. Pokazujemy tu także nasze odkrycia historyczne bądź dzielimy się z widzami posiadanymi nowymi informacjami o fizjografii, o hydrografii regionu oraz o przeszłości miasta. Współpraca z lokalnymi periodykami (Miasto, Głos Koszaliński, Gazeta Ziemska), w których prezentujemy ciekawe artykuły o historii wielu miejsc i zdarzeń z Koszalina.

Prowadzone są cykliczne audycje o ważnych rocznicach, mówimy o bohaterach zrywów narodowych i wojen. Odwiedzamy groby tych osób na cmentarzu koszalińskim. Tworzymy i poszerzamy galerię tych osób na płytach CD – zapisujemy tu udostępnione przez rodziny dokumenty – odznaczenia, legitymacje, fotografie, korespondencję itp. Płyty te trafiają do Muzeum Koszalińskiego, do Archiwum Państwowego, do Prof. B.Polaka, do rodzin i do archiwum SPK – wzbogacają wiedzę z najnowszej historii.

W maju 2012r. uzyskaliśmy dostęp do archiwów Urzędu ds. Kombatantów

i Osób Represjonowanych  - sfotografowaliśmy akta 30 Powstańców

Wielkopolskich. Kopie przekazaliśmy do Archiwum Państwowego i

do Profesora Bogusława Polaka.

Tworzymy i aktualizujemy galerię osób szczególnie zasłużonych w rozwoju miasta poczynając od 1266r. W 2011r.  współtworzyliśmy z MIASTEM galerię „555 Twarzy Koszalina”. Nasz udział to sylwetki zmarłych w ostatnim 20-leciu Pionierów i osób zasłużonych dla historii i kultury miasta.

Kontynuujemy zapisy w  „Poczcie Patronów Ulic Koszalina”.

 

W okresie od 2003 do 2013r. doszło do wielu spotkań z dawnymi mieszkańcami naszego miasta – przyjął grupy Prezydent Koszalina i doszło  do bliskich spotkań Niemców i Pionierów naszego Miasta. Spotkania takie będą kontynuowane ku wspólnemu pożytkowi. Główny nasz partner to HEIMATKREIS KÖSLIN  z Minden i Hamburga. Skupia dawnych mieszkańców niemieckiego Koszalina. Spotkaliśmy się z nimi w dniu 23 maja 2013r. na uroczystości w Ratuszu.

Utrzymujemy kontakty z zakonnicami SALEM – twórczyniami Szpitala Koszalińskiego w 1913r. i podobnego Szpitala w Minden w 1951r. Przekazujemy tym organizacjom  materiały historyczne wydawane przez Prezydenta i inne podmioty. Zakonnice SALEM otrzymały/z naszej inspiracji/ dokumentację z przebudowy Szpitala Wojewódzkiego.

Otrzymujemy od tych organizacji wydawane periodyki i wiele ciekawych materiałów o historii Koszalina i regionu.

W tym zakresie współpracujemy z Zygfrydem Barzem – artystą malarzem, który utrwala na płótnie istniejące i nieistniejące obiekty np. Zamek Koszaliński, Mostek z 1935r./istniejący!, zapomniany!/, bramy średniowiecznego Koszalina , Zamek Koszaliński i wiele innych obiektów z Regionu.

Prowadzimy stałą współpracę z Organizacjami Kombatanckimi, z Oddziałem Koszalińskim  PTTK oraz Rodzinnym Klubem Rowerowym „MARATON”  w celu koordynacji poczynań i oszczędności w wydawaniu przyznawanych środków.

W 2013 r. zorganizowaliśmy razem:

- w dniu 18 maja 2013r. miejskie obchody 68 Rocznicy Bitwy o

Monte Cassino. Na Cmentarzu Koszalińskim jest 40 grobów żołnierzy

Gen. Wł. Andersa,

W tym zakresie sporządziliśmy listę pochowanych z lokalizacją grobu

- na tej podstawie utrzymujemy kontakty z rodzinami i opiekunami

grobów. Umożliwia to zapraszanie tych osób na uroczystości.

- w dniu 1 sierpnia 2013 r. w Rocznicę Powstania Warszawskiego  odwie-

dziliśmy 6 grobów Powstańców,

- W dniu 12 października 2013 r. współorganizowaliśmy obchody 70

rocznicy Bitwy pod Lenino.

Na cmentarzu koszalińskim jest 21 grobów uczestników tej Bitwy.

Przygotowujemy listę grobów, ich lokalizację i nazwiska opiekunów.

- w dniu 11 listopada 2013 r. zorganizowaliśmy  Rajd Rowerowy Szla-

kiem Miejsc Pamięci związanymi z rocznicą niepodległości,

Na Cmentarzu Koszalińskim jest 12 grobów Weteranów z 1920r.

- w dniu 27 grudnia 2013 r. w 95 Rocznicę Powstania Wielkopolskiego

Spotkaliśmy się przy Obelisku „Powstańcom Wielkopolskim –

Koszalinianie”

- odwiedziliśmy  groby Powstańców Wielkopolskich.

Na cmentarzu koszalińskim jest 51 grobów Powstańców.

 

W tym zakresie opracowaliśmy listę rodzin i opiekunów grobów.

Na tej podstawie zapraszamy te osoby na uroczystości.

 

 

W 2005r. opracowaliśmy „Kalendarium dziejów Koszalina od 1945r./strona niemiecka opracowała Kalendarium do 1945r./- strona ta jest sukcesywnie aktualizowana i poszerzana o najnowsze wydarzenia.

Kontynuowaliśmy współpracę z niemieckim stowarzyszeniem absolwentów koszalińskich szkół średnich, co daje podstawę do opracowania dziejów szkolnictwa niemieckiego Koszalina.

Kontynuujemy  współpracę z Archiwum Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej.

 

Po rozpoczęciu w 2006r. współpracy z koszalińskim Archiwum Państwowym – kontynuujemy ją i poszerzamy. Dzięki temu   wydanych zostało pięć  Zeszytów  „Materiały do Historii Koszalina ” – zadanie będzie kontynuowane.

 

Złożyliśmy wniosek o postawienie Głazu – epitafium na dawnym tzw. Starym Cmentarzu niemieckim- dziś park wokół Biblioteki Miejskiej. W dniu 15 kwietnia 2009r. minęło 190 lat powstania tego cmentarza. Ziemia tej nekropolii zawiera szczątki ponad dwadzieścia tysięcy osób. Ostatnie pochówki miały miejsce w 1945r.

Rada Miejska uchwaliła zgodę na postawienie tego  Głazu.

 

 

2. PORTAL HISTORII KOSZALINA funkcjonuje na stronie

www.przyjaciele.koszalin.pl

 

Portal ten jest bardzo ważnym działem prac naszego Stowarzyszenia. Pracuje nad nim nieliczna grupa członków Klubu Historii Miasta, ale bardzo zaangażowana w dokumentowanie, opisywanie, ilustrowanie dziejów Rodów Koszalińskich.

Bazą Portalu była opracowana w 2007r.  internetowa GALERIA PAMIĘCI – osób pochowanych na koszalińskich cmentarzach. Na Portalu znajdują się nw. Galerie:

- Pionierzy Koszalina,

- Koszalin po 1945r.- Na bieżąco wpisujemy najważniejsze wydarzenia

miejskie.

- Armia Krajowa,

- Lenino,

- Powstanie Wielkopolskie,

- Weterani Wojny1919-1920,

- Monte Cassino,

- Wczoraj byli z nami – osoby znane w mieście,

- Ks. Karol Wojtyła i kajak – 11 wypraw na Pomorskie rzeki w okresie 25 lat.

 

Galeria MEMORIA dotyczy  niemieckich mieszkańców Koszalina. Tekst niemiecki opracowuje Horst Zander – urodzony w Koszalinie, dziennikarz z Hamburga - członek SPK.

Odwiedzalność Portalu jest duża – w granicach 80 - 150 dziennie z 25 krajów całego Świata/w skali miesiąca/.

W sprawie tych galerii nagraliśmy audycje radiowe i telewizyjne – spowodowało to spory oddźwięk wśród mieszkańców miasta jak i regionu, a nawet z zagranicy.

 

Opracowaliśmy jako jedyni na Pomorzu pełną listę władz regionalnych:

- Władze Miasta:

Burmistrzowie, Przewodniczący Prezydium MRN, Prezydenci

– od 1266r. do 2013r.  – Köslina i Koszalina,

- Władze Województwa:

Prezydenci Rejencji Koszalińskiej, Przewodniczący Prezydium

WRN,  Wojewodowie – od 1816r. do 1998r.,

-Władze Powiatu:

Landraci, Przewodniczący Prezydium PRN, Starostowie od 1863r.

do  2013r.

 

 

 

3. Klub Pionierów Miasta Koszalina.

 

W dniu 15 lipca 2004r. spotkali się po 10-letniej przerwie pionierzy Koszalina i reaktywowano Klub Pionierów - Klubem kieruje Pan Lesław Mytnik Klub powstał w 1970r. i działał do 1989r. – skupiał nawet 500 osób. Klubem kierował ojciec Leszka - Pan Karol Mytnik. Znajdują się tu emerytowani nauczyciele, bibliotekarze, dziennikarze, pracownicy kultury – bardzo zaangażowani w tworzenie polskiego Koszalina – tu szczególnie Pani Maria Hudymowa. Ich dorobku i wiedzy nie można zmarnować, a wspomnienia spisać i utrwalić. To jest jednym z głównych celów Klubu. Pragniemy też pomóc w trudnej sytuacji życiowej najstarszym i schorowanym Pionierom.

W latach 2005-2007 Klub zbierał opracowane w poprzednich latach monografie zakładów pracy, prace pamiętnikarskie pionierów, bibliotekarzy, lekarzy, urzędników itp. Autorzy przedstawiają swoje prace i na tym tle dochodzi do uzupełnień, sporów – wszystko z udziałem młodzieży szkolnej, żołnierzy, a ostatnio także alumnów Wyższego Seminarium Duchownego.

Wspomnienia pionierów zamieszczane są w  „Gazecie Ziemskiej”. W 2009r. złożyliśmy do druku i wydaliśmy tom II Wspomnień Pionierów - fundusze zebraliśmy od koszalińskich przedsiębiorców.   Przygotowaliśmy i wydaliśmy tom trzeci – Zespołem Redakcyjnym kieruje  Pan Zenon Kasprzak.

W trakcie spotkań Klubu pokazywane są stare i nowe filmy L. Fabiańczyka o historii miasta, historii rodzin pionierów.

Członkowie Klubu podejmowani są przez przedsiębiorców koszalińskich – dzielą się wspomnieniami z pracownikami i zapoznają się z profilem działania zwiedzanych zakładów pracy.

Klub otacza opieką niepełnosprawnych pionierów, nasze opiekunki  udzielają pomocy w pracach domowych, pielęgnacji chorych i leżących. Otrzymaliśmy od Prezydenta Koszalina fundusze  na zatrudnienie 8 opiekunek, które udzielają pomocy 8 pionierom.

 

Klub pamięta o naszych zmarłych przyjaciołach – dba o ich groby. Asystujemy w pogrzebach osób z naszego grona. Dbamy także o groby zapomniane, zaniedbane zasłużonych koszalinian .  Szczególnie pamiętaliśmy o leżących na cmentarzu bohaterach walk na Monte Cassino, o Tobruk, pod Lenino i innych. Przypomnieliśmy o grobach  Powstańcach Warszawskich, Powstańców Listopadowych i o grobach Powstańcach Wielkopolskich oraz o grobach Weteranów 1920r.

Wystąpiliśmy do Prezydenta Piotra Jedlińskiego o nadanie nazwy nowo budowanej ulicy „Edmunda Dobrzyckiego” – organizatora życia społeczno – gospodarczego Koszalina od dnia 10 maja 1945r. i pierwszego Starosty Koszalina – nazwa tej ulicy została nadana.

 

Dzień Pioniera .

Zgodnie z przyjętą tradycją w dniu 4  Marca –każdego roku- obchodzony jest Dzień Pioniera. Pionierów oraz Kombatantów przyjmuje prezydent Koszalina. Dzielimy się wspomnieniami przy kawie i herbacie. Na podsumowanie składamy wiązanki przed Obeliskiem „Byliśmy-Jesteśmy-Będziemy”.

W sprawie przenosin Pomnika poprzednie „Walne” wniosło na ręce Prezydenta Piotra Jedlińskiego zdecydowany sprzeciw.

W dniu 18 grudnia 2013 r. odbyło się tradycyjne Spotkanie Opłatkowe z udziałem Ks. Biskupa Edwarda Dajczaka i Prezydenta Piotra Jedlińskiego.

 

4.Klub Literacki

Krajowe Bractwo Literackie usamodzielniło się powołując „Stowarzyszenie Krajowe Bractwo Literackie”. W SPK pozostała grupa literatów piszących utwory prozatorskie i poezję. Poetki czytają wiersze na spotkaniach Klubowych.

 

5. Zespół śpiewaczy „BALLADA”.

W maju 2009r. z inicjatywy Pana Kazimierza Dulata – dyrygenta wielu chórów koszalińskich objęliśmy patronat nad nowo utworzonym zespołem śpiewaków. Przyjęli nazwę „Ballada – Zespół Śpiewaczy SPK”. Zespół ten wystąpił na konkursie zespołów w Świdwinie, śpiewał kilkakrotnie w Dialogu, w Ogrodzie Różanym  koło CK 105. Wystąpił także na uroczystości w rocznicę Bitwy o Monte Cassino śpiewając „Czerwone Maki”. Na uroczystości 95 Rocznicy Powstania śpiewając „Rotę” i Marsyliankę Wielkopolską.

 

6. Udział w życiu społecznym i kulturalnym miasta i regionu.

- Muzeum – przekazujemy materiały od naszych członków, pracownicy

naukowi Muzeum przygotowują materiały do naszego Portalu

- Biblioteka - współorganizujemy imprezy kulturalne, noce w bibliotece,

Współwydajemy „Wspomnienia Pionierów”,  „Zeszyty Historyczne”,

- Archiwum  - współwydajemy „Zeszyty Historyczne”, organizujemy wizyty

gości niemieckich, przekazujemy dokumenty od naszych członków,

- Urząd Miejski - organizujemy wspólnie „Dni Pioniera”, uroczystości

patriotyczne oraz pobyty gości niemieckich,

- Politechnika – przygotowujemy wnioski unijne , budowa Portalu

Historii Koszalina.

 

 

 

 1. ZAMIERZENIA na lata 2014 – 2016.

 

 1. Kontynuować prace nad cyklicznym wydawaniem „Wspomnień Pionierów”.
 2. Kontynuować prace nad przygotowywaniem materiałów do wydania Monografii Koszalina i wydanie jej w 2016r.
 3. Włączyć Krajowe Bractwo Literackie do struktury SPK.
 4. Kontynuować współpracę ze Stowarzyszeniem „ROWERIA”.
 5. Włączyć się do imprez organizowanych przez Starostę Koszalińskiego.
 6. Kontynuowanie i poszerzanie kontaktów z członkami Heimatkreis Köslin. Wykorzystanie materiałów historycznych z ich zbiorów.
 7. Prowadzenie prac kronikarskich dot. dziejów miasta – historii zakładów pracy, firm prywatnych, szkół, dziejów rodów koszalińskich itp. i publikować to w  wydawnictwach.
 8. Pokazanie mieszkańcom zapomnianych obiektów i instalacji np. najstarszego mostu koszalińskiego z 1835r., najstarszego wodociągu miejskiego w lesie chełmskim.
 9. Wnioskować o posadzenie w 2014r. 25 dębów w Alei Dębów Pamięci w Parku na  „Starym Cmentarzu” – poświęconych zasłużonym mieszkańcom budujących Polski Koszalin.

10. Kontynuować  opracowanie Portalu Historycznego Koszalina w tym

szczególnie informacji o zmarłych pochowanych na Cmentarzu

Komunalnym na „Galeriach Pamięci”.

11. Utworzyć Klub Rodzin Powstańców Wielkopolskich oraz Klub Rodzin

Żołnierzy Gen. Władysława Andersa – organizować corocznie

uroczystości dla uczczenia bohaterów tych wydarzeń. Opracowywanie

biogramów tych bohaterów.

12. Zakończyć prace nad obeliskiem w parku przy Bibliotece na tzw. „Starym

Cmentarzu”  .

 1. Wystąpić do Prezydenta Koszalina Pana Piotra Jedlińskiego o

uporządkowanie nazewnictwa ulic i placów koszalińskich oraz ujednoli-

cenie  kształtu i treści tablic na tych obiektach.

Nowym ulicom i rondom nadać nazwy upamiętniające pionierów Koszalina.

 1. Włączyć się do przygotowania obchodów 800-lecia „historyczności”

miejscowości Koszalice w 2014r. i 750-lecia Koszalina w 2016r.

 1. Włączyć się do zagospodarowania  terenu wokół przeniesionego  Obelisku „BJB” na skwerze przy ulicy Piastowskiej.
 2. Poszerzyć  współpracę z Koszalińską Radą Ekumeniczną.
 3. Zakończyć proces rehabilitacji Prezydenta Bernarda Kokowskiego nadaniem nazwy ulicy bądź ronda.

 

 

 

 

 

 

 1. IV. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

 

Stan członków na 31.12.2013r.   147 osób.

 1. Przychody z działalności statutowej      -  19.055,59 zł

w tym:

1) składki brutto                                        -    1.125,00 zł

2) Inne przychody określone statutem      -  17.930,59 zł

- przychody z działalności nieodpłatnej  -    5.000,00 zł

- pozostałe przychody                                 12.930,59 zł

 

B. Koszty realizacji zadań statutowych - 11.937,50 zł

1) Koszty zadań z działalności nieodpł.     - 11.937,50 zł

C. Wynik finansowy z działalności statut.  -  7.118,09 zł

 

 

 

D. Koszty administracyjne - ogółem     -     6.722,85 zł

1) Zużycie materiałów i energii                -        149,43 zł

2) Usługi obce                                           -       553,20 zł

3) Podatki i opłaty                                     -    3.841,45 zł

4) Wynagrodzenie oraz ubezpieczenie     -       600,00 zł

5) Pozostałe  koszty                                  -    1.578,77 zł

G. Przychody finansowe/odsetki bankowe/ -            0,59 zł

H. Koszty finansowe                                           =    650,03 zł

I. Wynik finansowy za rok 2013                        = 254,79 zł.

 

8. Konta bankowe:

1. Bank PKO BP SA I O/Koszalin

Nr 24 1020 2791 0000 7402 0008 6298

- stan konta na dzień 31 grudnia 2013r.     -   495,30 zł.

2. Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie

Nr  40 8566 0003 0600 3485 5005 0001

- stan konta na dzień 31.12.2013r.            - 1.799,42 .

- w Kasie      na dzień 31 grudnia 2013r.     -     6,94 zł.

Koszalin, dnia 31 grudnia 2013 r.

 
wszystkie prawa zastrzeżone :www.przyjaciele.koszalin.pl
projekt i wykonanie: